Kā piedāvājums atšķiras no līguma: apraksts un atšķirības

Jebkurš pilsonis gandrīz vienmēr uzņemas jebkādas līgumattiecības. Šādas civilās attiecības var izpausties kā piedāvājums vai līgums. Būtībā piedāvājums un līgums ir tādu līgumu veidi, kas veido civiltiesiskās attiecības, kas rodas noteiktu pienākumu izpildē. Tam paredzētās tiesības un pienākumi ir obligāti izpildei saskaņā ar piemērojamiem kodeksiem.

Galvenās atšķirības starp piedāvājumu un līgumu

 1. Piedāvājums ietver vienpusējas saistības, otra puse var brīvi pieņemt, nepieņemt priekšlikumu vai to ignorēt. Atšķirībā no piedāvājuma līgums uzliek visām pusēm pienākumu izpildīt nosacījumus, proti, atbildības sadalē ir noteikta pušu līdztiesība.
 2. Piedāvājumā ir norādītas tikai piegādātāja saistības, kas viņam jāievēro no piedāvājuma publicēšanas brīža; Līgumā visu dalībnieku pienākumi un tiesības tiek sadalītas detalizēti iepriekš. Visām pusēm ir pienākumi no līguma parakstīšanas brīža.

Piedāvājums

Piedāvājums ir aicinājums saņemt pakalpojumu, ko patērētājs var saņemt, noraidīt vai pilnībā ignorēt. Turklāt piedāvātājs patstāvīgi nosaka pakalpojuma sniegšanas nosacījumus un izmaksas, saistībā ar kuru piegādātājs vienpusēji uzņemas noteiktus pienākumus. Turklāt priekšlikums par turpmāku līguma parakstīšanu - tas ir arī sava veida piedāvājums.

Parauga piedāvājums

Civilās attiecības, kas rodas piedāvājuma laikā, reglamentē Civilkodeksa 28. nodaļa. Likuma izpratnē no brīža, kad saņēmējs (akcents) saņēmis piedāvājuma piedāvājumu, piedāvātājs nevar to atsaukt, ja vien piedāvājuma noteikumos nav noteikts citādi. Piedāvājumā noteikto saistību neizpildes gadījumā piedāvātājs ir atbildīgs saskaņā ar likumu. Ja akcents saņems paziņojumu par tā atcelšanu agrāk vai vienlaicīgi ar piedāvājumu, tiks izskatīts nepiegādāts piedāvājums. Akceptētājs ir pakalpojuma saņēmējs, kas akceptējis akceptēšanas noteikumus. Pieņemšana ir jebkura darbība, kuras mērķis ir iegūt pakalpojumu.

Piedāvājuma veidi

Līgumiskajās attiecībās pastāv šāda veida piedāvājumi:

 • Publisks piedāvājums ir dokumentu vai cenu saraksts, ar kura palīdzību piedāvātājs piedāvā visas preces un pakalpojumus visiem iedzīvotājiem, norādot iegādes nosacījumus un šo pakalpojumu izmaksas. Tas var būt izvēlne vai detalizēta reklāma.
 • Uzņēmuma piedāvājums ir piedāvājums, kas tiek sniegts konkrētai personai, norādot pakalpojuma izmaksas un laiku. Piemērs varētu būt priekšlikums izsniegt kredītkarti.
 • Slēgts piedāvājums ir pakalpojumu piedāvājums konkrētam personu lokam, juridiska vai fiziska, piemēram, rēķinu apmaksa. Šāda piedāvājuma slēgtais raksturs var būt pakļauts komercnoslēpumiem vai līgumattiecībām ar noteiktiem klientiem.
 • Brīvais piedāvājums ir sava veida priekšlikums slēgt līgumattiecības, tas ir, tas ir sākotnējais piedāvājuma veids, kas piedāvā uzsākt sarunas par pakalpojuma iegādi. Šo sarunu laikā piedāvājuma noteikumi var mainīties.

Līgums

Līgums ir vairāku personu - gan fizisku, gan juridisku - vienošanās, kas noslēgta mutiski vai rakstiski brīvprātīgi. Visas līguma puses ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpumiem. Atkarībā no pārkāpuma metodes atbildība var būt materiāla, disciplināra, administratīva un krimināla. Līgumisko attiecību juridiskais pamats ir definēts Krievijas Civilkodeksa 27. nodaļā.

Saskaņā ar līguma likumiem tie ir balstīti uz brīvību un brīvību piedalīties līgumā. Noteikumus, pienākumus un tiesības nosaka dalībnieki, izņemot gadījumus, kad tiesību aktos ir paredzēti īpaši noteikumi. Aizliegums parakstīt līgumu ir aizliegts, izņemot likumā skaidri paredzētos gadījumus.

Ja līguma noteikumi neatbilst piemērojamiem tiesību aktiem, šis līgums nav spēkā. Visas attiecības ir līgums vienā vai otrā veidā, ar kuru palīdzību nevar uzskaitīt visu veidu līgumattiecības, bet tās var klasificēt pēc pamatveidiem.

Līgumu veidi

 • Iepriekšējs līgums - ietver turpmāku līguma parakstīšanu galīgajā formā.
 • Galīgais līgums - tajā ir iekļauti galīgā līguma nosacījumi.
 • Vienpusējs līgums - viens no dalībniekiem uzņemas atbildību. Pārējie izmanto tikai tiesības.
 • Savstarpēja vienošanās - visi dalībnieki ir vienlīdzīgi ar tiesībām un pienākumiem.
 • Bez atlīdzības līgums - viens no dalībniekiem slēdz līgumu ar savu īpašumu.
 • Apgrūtinošs līgums - visi dalībnieki slēdz līgumu ar savu īpašumu.
 • Bezmaksas līgums - parakstīts, pamatojoties uz dalībnieku vēlmēm.
 • Obligāts līgums - vienam no dalībniekiem ir pienākums parakstīt un izpildīt iepriekš noteiktos pienākumus.
 • Savstarpēji saskaņots līgums, ko sagatavojušas visas puses.
 • Pievienošanās līgums - ir viena no pusēm, pārējās pievienojas, pieņemot līguma noteikumus.

Ieteicams

Kāda ir atšķirība starp SMART-TV un LED-TV?
2019
Atarax un Grandaxin - atšķirība starp līdzekļiem un labāku
2019
Sausā vai mitrā grīdas segums: atšķirības un kas ir labāks
2019